بالغ » معلم, جوراب داستان تصویری با مامان ساق بلند با استفاده از بند او را در و مجازات شما

07:06
در مورد بزرگسالان تصویری

گودال معلم جدید خود را بسیار عصبانی با شما. شما وحشتناک است. بنابراین او تصمیم گرفت به استفاده از بند او را و داستان تصویری با مامان شما نشان دهد که چگونه شما باید افتاد...اما شما نمی توانید. و شما نمی توانید به پایان برساند !